Aftale om brug af Leaping Elephant

Standard handelsbetingelser

1. INDLEDNING

1.1 Denne aftale om brug af Leaping Elephant (”Vilkår”) regulerer (”Kundens”) abonnement til og brug af Leaping Elephant systemet (”Produktet”), der stilles til rådighed af Leaping Elephant, cvr nr.: 40751831 (”Selskabet”).

1.2 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. Senest gældende version er altid tilgængelig på Selskabets website.

1.3 Nærværende generelle abonnements vilkår er gældende f.o.m. 14.03.2023 og afløser alle tidligere versioner.

2. ABONNEMENTET

2.1 Produktet er tilgængeligt for Kunden på bestemte URL’er, som udpeges af Selskabet.

2.2 Under forbehold af Kundens accept og overholdelse af vilkår og betingelser anført i nærværende Vilkår, giver Selskabet Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-permanent ret til at få adgang til og bruge Produktet for det aftalte antal licenser og udelukkende til intern forretningsmæssig drift af Kundens virksomhed. Kunden har ikke tilladelse til at installere, kopiere, bruge eller på anden måde udnytte Produktet på anden måde end angivet i nærværende Vilkår. Alle rettigheder der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Selskabet.

2.3 Brugere kan både være Kundens medarbejdere og brugere, der ikke er ansat af Kunden. Flere brugere må ikke anvende samme licens.

3. SERVICEMÅLSÆTNINGER

3.1 Selskabet bestræber sig på at sørge for driftsstabilitet, og på at stille Produktet til rådighed for Kunden på de vilkår og betingelser, der er fastsat heri. Selskabets tjenester vil blive ydet i overensstemmelse med god IT-praksis.

3.2 Selskabet vil gøre sit bedste for at informere Kunden om eventuelle kendte mangler, som kan påvirke stabiliteten af drift eller funktion af Produktet og for at afhjælpe og løse sådanne fejl.

3.3 Selskabet vil holde Produktet kompatibelt og funktionsdygtigt med de nyeste officielle versioner af Internet browserne Google Chrome, Microsoft Edge og Firefox til Windows samt Safari til Mac. Selskabet vil gøre en rimelig indsats for at holde Produktet kompatibelt og funktionsdygtigt med de fleste andre nyeste versioner af andre Internet-browsere, men kan ikke garantere, at Produktet vil fungere på samme måde og pålideligt med alle browsere.

4. FUNKTIONSKRAV, OPGRADERINGER, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

4.1 Kunden anerkender og accepterer, at det alene er Kundens ansvar at undersøge og bedømme Produktet for at sikre, at det kan køre og fungere i overensstemmelse med Kundens behov og krav, herunder Kundens internetadgang, hardware og software.

4.2 Selskabet kan efter eget skøn beslutte at stille opgraderinger, rettelser eller lignende i forbindelse med Produktet til rådighed for Kunden, og Kunden accepterer sådanne opgraderinger, rettelser eller lignende, for at kunne fortsætte med at bruge Produktet.

4.3 Selskabet påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar med hensyn til levering af telekommunikationslinjer, Internetabonnementer eller -forbindelser eller andre tekniske installationer som er nødvendige for, at Kunden kan få adgang til og bruge Produktet eller dets data. Alle omkostninger og risici i forbindelse hermed, påhviler udelukkende Kunden.

5. PRISER OG BETALING

5.1 Kunden skal betale gebyrer i overensstemmelse med prislisten og vilkårene, der er fastsat på Selskabets website, medmindre en særaftale er indgået.

5.2 Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

5.3 Selskabet er berettiget til efter eget skøn at ændre priser og vilkår. Ændringer vil blive meddelt skriftligt til Kunden senest fire uger før en sådan ændring træder i kraft, og vil tidligst gælde fra følgende abonnementsperiode. Ændringerne anses for accepteret af Kunden, medmindre Kunden opsiger abonnementsaftalen med sædvanligt varsel, jf. §6, og med udløb ved udgangen af nuværende abonnementsperiode. Tidspunkt for udløb/fornyelse fremgår under ’Din licens’ i Kundens system.

5.4 I tillæg til ovenstående, er Selskabet berettiget til at ændre sine priser efter ændringer i valutakurser og generelle prisændringer (inflation). Selskabet vil løbende tilsikre at priserne er tilpasset prisudviklingen i samfundet. Sådanne prisreguleringer vil ikke blive meddelt Kunden, før de træder i kraft.

5.5 Kunden skal betale fakturaer senest på forfaldsdatoen.

5.6 Såfremt Selskabets faktura ikke er behørigt betalt efter tre rykkerskrivelser, er Selskabet berettiget til at suspendere Kundens adgang til Produktet og Kundens data uden yderligere varsel. Den suspenderede adgang fritager ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale fakturaen samt efterfølgende tilfaldne gebyrer; herunder eventuelle inkasso omkostninger.

5.7 I tilfælde af for sen betaling, vil Selskabet opkræve renter i overensstemmelse med Dansk rentelov.

5.8 Kunden accepterer at modtage fakturaer og rykkere via e-mail. Andre former for fakturafremsendelse, f.eks. EAN eller pdf, skal meddeles Selskabet skriftligt og accepteres tilsvarende.

5.9 Kunder med bopæl uden for EU skal ikke betale moms. Dansk moms vil blive føjet til licensprisen for alle Kunder bosiddende i Danmark. Kunder bosiddende i andre EU-lande som har et gyldigt momsnummer, vil ikke få tilføjet dansk moms til licensprisen. Kunder bosiddende i andre EU-lande, men som ikke har et gyldigt momsnummer, vil få tilføjet dansk moms til licensprisen.

6. VARIGHED OG OPSIGELSE

6.1 Abonnementsperioden er på 12 måneder fra bestillingsdatoen af Produktet. Efterfølgende fornyes abonnementet automatisk for en periode på 12 måneder ad gangen, medmindre andet er aftalt. Kunden kan opsige abonnementet senest to uger før påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke opsiges inden for denne tidsramme, vil det automatisk blive fornyet.

6.2 Kunden kan opsige abonnementet under ”Din licens” i Kundens system eller ved at kontakte Selskabet på telefon eller email.

6.3 Selskabet kan opsige abonnementsaftalen straks, hvis Kunden væsentligt misligholder Betingelserne.

6.4 I tilfælde af opsigelse af abonnementsaftalen, vil Kunden ikke have lov til at få adgang til og bruge Produktet på tidspunktet for udløbet/opsigelsen af aftalen. Kunden anerkender og accepterer, at Selskabet er berettiget til at slette Kunden som bruger og afslutte Kundens adgang til Produktet uden yderligere varsel.

6.5 Forudbetalt abonnement refunderes ikke under nogen omstændigheder.

6.6 Ved ophør af abonnementsaftalen vil Selskabet slette Kundens data umiddelbart hvis der modtages sådanne instruktioner fra Kunden. I modsat fald opbevares Kundens data for en periode på minimum 90 dage regnet fra dagen efter ophør af abonnementsaftalen.

6.7 Hvis der 30 dage efter udløb/opsigelse af abonnementsaftalen, er ubetalte fakturaer fra Kunden, er Selskabet berettiget til at slette Kundens data uden yderligere varsel.

6.8 Opsigelse skal bekræftes skriftligt af Selskabet for at være gyldig.

7. GARANTIER

7.1 Kunden garanterer over for Selskabet, at hans brug af Produktet er lovlig i enhver henseende og at Kunden og hans brugere, enten interne eller eksterne, overholder disse Vilkår. Kunden skal holde Selskabet skadesløs fra enhver tredjeparts krav opstået ved Kundens brug af Produktet, herunder krav vedrørende uopfordrede e-mails og andre marketing-aktiviteter.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

8.1 Selskabet frasiger sig alle garantiforpligtelser, indsigelser og omstændigheder, uanset om de er eksplicitte, underforståede eller lovfæstede, vedrørende Produktets brug, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, mangel på nøjagtighed eller resultater, svarende til beskrivelsen, og hele risikoen i forbindelse hermed forbliver udelukkende Kundens.

9. ETISKE REGELSÆT ONLINE

9.1 Kunden som med sit medlemskab er tilknyttet Leaping Elephant platformen må IKKE udføre reklameindslag eller direkte uopfordret opsøgende salg via platformen. Kundens rolle er at deltage i relevante aktiviteter og være aktiv i bidraget med faglig indhold, og deltage efter behov og ønsker når virksomheder efterspørger eller byder ind med viden, ekspertrådgivning og opgaveløsning. Dette gælder både virksomheder og private rådgivere.

9.2 Der tolereres som udgangspunkt ikke (i) personangreb af nogen art, (ii) diskrimination i forhold til religion, køn, seksualitet eller lign., (iii) uhensigtsmæssig sprogbrug, (iiii) uopfordrede reklameindslag eller (iiiii) uopfordret opsøgende salg.

9.3 Manglende overholdelse af det etiske regelsæt kan af Selskabet vurderes som en væsentlig misligholdelse af Betingelserne, og kan medføre opsigelse i henhold til §6.3.

10. BRUG AF KLIPPEKORT OG RÅDGIVNING

10.1 Relevant når Kunden har købt et abonnement som virksomhed. Abonnementet/licensen giver adgang til brug af klippekort hos de private rådgivere der er tilknyttet Produktet, og som har købt et abonnement/licens som privat rådgiver. Kunden som virksomhed har 10 klip = 10 timers gratis rådgivning hvert år til brug hos de private rådgivere hos de private rådgivere, der er tilknyttet Produktet. Kunden som virksomhed kan maksimalt bruge 1 klip af gangen hos den valgte private rådgiver. Kunden som virksomhed kan maksimalt bruge 2 klip hos den samme private rådgiver pr. år. Hvis Kunden som virksomhed ønsker at bruge flere klip end 2 hos en enkelt privat rådgiver, så må Kunden aftale det med den pågældende private rådgiver.

10.2 Relevant når Kunden har købt et abonnement som privat rådgiver. Abonnementet/licensen giver adgang til at virksomheder, der er tilknyttet Produktet, kan bruge klippekort hos Kunden med abonnement/licens som privat rådgiver. Hver virksomhed har 10 klip = 10 timers gratis rådgivning hvert år til brug hos de private rådgivere, der har abonnement/licens hos Leaping Elephant. Virksomhederne kan bruge 1 klip af gangen hos den valgte private rådgiver. Som en del af Kundens abonnement/licens som privat rådgiver, er Kunden forpligtet til at acceptere en virksomheds ønske om brug af et klip på deres klippekort. Men Kunden aftaler selv de nærmere omstændigheder med den pågældende virksomhed. Virksomhederne kan som udgangspunkt maksimalt bruge 2 klip hos Kunden pr. år. Kunden kan afvise en virksomhed, hvis de ønsker at bruge mere end 2 klip hos Kunden pr. år, eller Kunden kan vælge at acceptere forespørgslen på brug af flere klip end 2 pr. år fra den samme virksomhed. Kunden opfordres til at svare på en henvendelse fra en virksomhed om brug af et klip indenfor 3 dage / 72 timer – dog skal der senest svares 5 arbejdsdage efter modtagelse.

10.3 Selskabet har afsat op til 10 timers rådgivning pr. år fra Selskabets egne Leap specialister pr. abonnement/licens købt som virksomhed, hvis der er købt abonnement/licens til fuld årlig licenspris. Private rådgivere med abonnement/licens har som udgangspunkt ikke ret til de 10 timers rådgivning pr. år fra Selskabets egne Leap specialister.

11. OVERDRAGELSE

11.1 Selskabet er berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder disses Vilkår, til en tredjepart.

11.2 Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til tredjemand, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet. En sådan tilladelse må ikke blive urimeligt tilbageholdt af Selskabet.

12. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

12.1 Selskabet bevarer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, inklusive og uden begrænsning, ophavsret, patentrettigheder, varemærkerettigheder, know-how mv, i og til Produktet. Selskabet må ikke på nogen måde overdrage, overføre eller give nogen af sine immaterielle rettigheder til Kunden.

12.2 Kunden har ikke tilladelse til at overdrage, licensere, sælge, udleje, udlåne, overdrage eller videregive licensen til Produktet til en tredjepart, uden skriftligt samtykke fra Selskabet.

12.3 Kunden er ikke berettiget til at kopiere, modsat-rette, adskille, dekompilere, eller ændre Produktet, eller på anden måde forsøge at udforske, sabotere og/eller opdage kildekoden og/eller de strukturelle rammer og/eller de principper, som Produktet er baseret på, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til ufravigeligt gældende lovgivning.

12.4 Kunden er ikke berettiget til at ændre eller fjerne mærker og meddelelser vedrørende ophavsret, patenter, varemærker eller andre rettigheder, placeret eller anvendt på, eller på anden måde implementeret i Produktet.

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

13.1 Begge parters ansvar er underlagt de almindelige regler i dansk ret, bortset fra de undtagelser, og begrænsninger, som udtrykkeligt er beskrevet i disse betingelser.

13.2 Selskabet vil kun være ansvarlig for Produktet og fralægger sig ansvar for eventuelle andre produkter, ydelser, opgaver eller ydelser fra hosting-udbydere og/eller agenter, der handler på Selskabets vegne. Selskabet vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for de tjenesteydelser, opgaver eller forpligtelser, der skal udføres af Kunden og/eller en tredjepart.

13.3 Selskabet er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade eller tab, herunder, uden begrænsning,
erstatning for tab af fortjeneste, driftstab, tab af data eller restaurering heraf (bortset fra som udtrykkeligt anført i §13.4 nedenfor), produktansvar eller personskade som følge af brugen af eller manglende evne til at anvende Produktet eller data, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, mistet omsætning eller mistet indtjening eller besparelser. De nævnte undtagelser og begrænsninger gælder uanset om sådanne skader eller tab er forårsaget af handlinger eller undladelser af Selskabet, som kan henføres til uagtsomhed (herunder både grov og simpel uagtsomhed) eller tilfældigheder.

13.4 Med hensyn til tab af data, har Selskabet alene ansvaret for – i rimeligt omfang – at forsøge at gendanne tabte data baseret på den seneste backup-kopi som er til rådighed.

13.5 En part kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra manglende betaling af et skyldigt beløb) i tilfælde af, at der opstår en situation uden for rimelig kontrol, som en sådan part ikke har taget højde for forud for godkendelsen af disse Vilkår. En situation uden for rimelig kontrol kan være svigt eller sammenbrud af telenet og linjer, forskrifter fra statslige myndigheder, lockout, strejke, nedbrud i infrastruktur, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, atomkatastrofe osv. En undtagelse er, hvis den anden part indvilliger i at kompensere den berørte part for eventuelle meromkostninger som følge af en sådan situation ud over rimelig kontrol.

14. FORTROLIGHED

14.1 Alle fortrolige oplysninger som modtages af en part fra den anden part skal holdes fuldt fortrolige af den modtagende part og dens direktører, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter, og må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet bruges til andre formål end i forbindelse med opfyldelse af abonnementsaftalen.

14.2 Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som (i) allerede er blevet gjort offentligt tilgængelige på anden måde end gennem brud på denne tavshedspligt, (ii) er blevet modtaget fra en uafhængig tredjepart på anden måde
Aftale om brug af Leaping Elephant Standard handelsbetingelser februar 2022 Side 5 af 5
end gennem brud på denne fortrolighedsaftale, eller (iii) Kunden kan bevise, er blevet uafhængigt fremstillet af den pågældende part inden fremlæggelsen.

14.3 Alle reklamer, pressemeddelelser, offentlige meddelelser og oplysninger, der offentliggøres af en part vedrørende abonnementet skal godkendes af begge parter før de frigives til enhver anden part. Denne § forhindrer ikke en part fra at producere sådanne pressemeddelelser, offentlige meddelelser eller offentlige oplysninger, som måtte være påkrævet af lovmæssige omstændigheder eller på anden måde er rimeligt berettiget for beskytte en parts legitime interesser.

14.4 Opsigelse af abonnementsaftalen påvirker ikke parternes forpligtelser i henhold til denne §14.

15. GÆLDENDE LOVGIVNING OG VÆRNETING

15.1 Kundens abonnementsaftale, herunder disse Vilkår, er underlagt dansk gældende lovgivning, dog bortset fra (i) alle regler om lovvalg og (ii) FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale køb (“CISG”), som ikke er gældende.

15.2 Enhver tvist mellem Selskabet og Kunden, der udspringer af abonnementet og Vilkårene vil blive underlagt lovgivningen i de almindelige domstole i Danmark, på Selskabets til enhver tid gældende værneting.

Leaping Elephant
hello@leapingelephant.com

Persondatapolitik
Handelsbetingelser

Alle rettigheder forbeholdes. © leapingelephant.com